MacOS最新NVIDIA显卡驱动下载

本文最后更新:2020年7月25日

下面列表是从OS X 10.8.3 Mountain Lion (12D78)到NVIDIA显卡支持的最高版本MacOS 10.13.6 High Sierra (17G14019)驱动下载列表,直接复制下载链接即可,都是 NVIDIA 官方链接。

如何查看自己的系统版本?

单击左上角苹果图标 -> 关于本机 -> 选择系统报告 -> 选择软件 -> 右侧即显示本机安装的系统版本

周所周知,最新的 macOS 版本是 10.15 Catalina 。但是NVIDIA官方并没有放出对应的驱动程序,甚至连 macOS 10.14 Mojave 的驱动也没有。根据 NVIDIA 官方发言人向 Macrumors 网站回应,他们已经向苹果递交了相关的驱动,决定权在于苹果批不批准这些驱动。苹果方面没有回复媒体的置评请求。

如果你想第一时间知晓 NVIDIA 是否放出驱动,可以进入这个页面进行邮件订阅,如果动手能力强的话,也可以自己监控NVDIA的MacOS驱动页面Feed。表格更新时间2020年6月9日。

 

系统版本 驱动版本 大小 bundleID 下载链接(复制地址后使用下载工具或使用网盘离线下载)
17G14019 387.10.10.10.40.138 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.138.pkg
17G13035 387.10.10.10.40.137 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.137.pkg
17G13033 387.10.10.10.40.136 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.136.pkg
17G12034 387.10.10.10.40.135 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.135.pkg
17G11023 387.10.10.10.40.134 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.134.pkg
17G10021 387.10.10.10.40.133 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.133.pkg
17G9016 387.10.10.10.40.132 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.132.pkg
17G8037 387.10.10.10.40.131 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.131.pkg
17G8030 387.10.10.10.40.130 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.130.pkg
17G7024 387.10.10.10.40.128 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.128.pkg
17G6030 387.10.10.10.40.127 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.127.pkg
17G6029 387.10.10.10.40.123 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.123.pkg
17G5019 387.10.10.10.40.122 64.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.122.pkg
17G4015 387.10.10.10.40.113 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.113.pkg
17G3025 387.10.10.10.40.108 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.108.pkg
17G65 387.10.10.10.40.105 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.40.105.pkg
17F77 387.10.10.10.35.106 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.35.106.pkg
17E202 387.10.10.10.30.107 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.30.107.pkg
17E199 387.10.10.10.30.106 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.30.106.pkg
17D2102 387.10.10.10.25.160 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.25.160.pkg
17D102 387.10.10.10.25.161 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.25.161.pkg
17D2047 387.10.10.10.25.157 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.25.157.pkg
17D47 387.10.10.10.25.156 63.9 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/387/WebDriver-387.10.10.10.25.156.pkg
17C2205 378.10.10.10.25.106 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.25.106.pkg
17C2120 378.10.10.10.25.105 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.25.105.pkg
17C205 378.10.10.10.25.104 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.25.104.pkg
17C89 378.10.10.10.25.103 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.25.103.pkg
17C88 378.10.10.10.25.102 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.25.102.pkg
17B1003 378.10.10.10.20.109 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.20.109.pkg
17B1002 378.10.10.10.20.108 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.20.108.pkg
17B48 378.10.10.10.20.107 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.20.107.pkg
17A405 378.10.10.10.15.121 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.15.121.pkg
17A365 378.10.10.10.15.114 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.10.10.10.15.114.pkg
16G2136 378.05.05.25f19 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f19.pkg
16G2128 378.05.05.25f18 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f18.pkg
16G2016 378.05.05.25f16 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f16.pkg
16G1918 378.05.05.25f15 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f15.pkg
16G1917 378.05.05.25f14 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f14.pkg
16G1815 378.05.05.25f13 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f13.pkg
16G1710 378.05.05.25f12 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f12.pkg
16G1618 378.05.05.25f11 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f11.pkg
16G1510 378.05.05.25f10 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f10.pkg
16G1408 378.05.05.25f09 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f09.pkg
16G1314 378.05.05.25f08 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f08.pkg
16G1212 378.05.05.25f06 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f06.pkg
16G1114 378.05.05.25f04 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f04.pkg
16G1036 378.05.05.25f03 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f03.pkg
16G29 378.05.05.25f01 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.25f01.pkg
16F73 378.05.05.15f01 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.15f01.pkg
16E195 378.05.05.05f02 65.2 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/378/WebDriver-378.05.05.05f02.pkg
16D32 367.15.10.35f01 61.8 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.35f01.pkg
16C68 367.15.10.25f02 61.8 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.25f02.pkg
16C67 367.15.10.25f01 61.8 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.25f01.pkg
16B2659 367.15.10.15f03 61.8 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.15f03.pkg
16B2657 367.15.10.15f03 61.8 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.15f03.pkg
16B2555 367.15.10.15f01 61.8 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.15f01.pkg
16A323 367.15.10.05f01 62.3 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/367/WebDriver-367.15.10.05f01.pkg
15G22010 346.03.15f16 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f16.pkg
15G21013 346.03.15f15 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f15.pkg
15G20015 346.03.15f14 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f14.pkg
15G19009 346.03.15f12 74.3 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f12.pkg
15G18013 346.03.15f11 74.3 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f11.pkg
15G17023 346.03.15f10 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f10.pkg
15G1611 346.03.15f09 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f09.pkg
15G1510 346.03.15f08 74.3 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f08.pkg
15G1421 346.03.15f07 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f07.pkg
15G1217 346.03.15f06 74.3 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f06.pkg
15G1212 346.03.15f05 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f05.pkg
15G1108 346.03.15f04 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f04.pkg
15G1004 346.03.15f03 74.4 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.03.15f03.pkg
15G31 346.03.15f02 74.3 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.15f02/WebDriver-346.03.15f02.pkg
15F34 346.03.10f02 74.3 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.10f02/WebDriver-346.03.10f02.pkg
15E65 346.03.06f01 74.3 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.06f01/WebDriver-346.03.06f01.pkg
15D21 346.03.05f02 72.7 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.05f02/WebDriver-346.03.05f02.pkg
15C50 346.03.04f02 72.3 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.04f02/WebDriver-346.03.04f02.pkg
15B42 346.03.03f02 72.3 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.03f02/WebDriver-346.03.03f02.pkg
15A284 346.03.02f02 72.3 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.03.02f02/WebDriver-346.03.02f02.pkg
14F2511 346.02.03f14 50.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.02.03f14.pkg
14F2411 346.02.03f13 50.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.02.03f13.pkg
14F2315 346.02.03f12 50.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.02.03f12.pkg
14F2109 346.02.03f11 50.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.02.03f11.pkg
14F2009 346.02.03f10 50.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.02.03f10.pkg
14F1912 346.02.03f09 50.0 MB com.nvidia.web-driver https://images.nvidia.com/mac/pkg/346/WebDriver-346.02.03f09.pkg
14F1909 346.02.03f08 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f08/WebDriver-346.02.03f08.pkg
14F1808 346.02.03f07 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f07/WebDriver-346.02.03f07.pkg
14F1713 346.02.03f06 49.9 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f06/WebDriver-346.02.03f06.pkg
14F1605 346.02.03f05 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f05/WebDriver-346.02.03f05.pkg
14F1509 346.02.03f04 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f04/WebDriver-346.02.03f04.pkg
14F1505 346.02.03f03 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f03/WebDriver-346.02.03f03.pkg
14F1021 346.02.03f02 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f02/WebDriver-346.02.03f02.pkg
14F27 346.02.03f01 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.03f01/WebDriver-346.02.03f01.pkg
14E46 346.02.02f03 50.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.02.02f03/WebDriver-346.02.02f03.pkg
14D136 346.01.02f04 50.4 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.01.02f04/WebDriver-346.01.02f04.pkg
14D131 346.01.02f01 50.4 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.01.02f01/WebDriver-346.01.02f01.pkg
14C1514 346.01.01f01 50.4 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/346.01.01f01/WebDriver-346.01.01f01.pkg
14C1510 343.02.02f03 50.6 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/343.02.02f03/WebDriver-343.02.02f03.pkg
14C109 343.02.02f02 50.6 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/343.02.02f02/WebDriver-343.02.02f02.pkg
14B25 343.02.01f01 50.5 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/343.02.01f01/WebDriver-343.02.01f01.pkg
14A389 343.01.01f03 50.5 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/343.01.01f03/WebDriver-343.01.01f03.pkg
13F1911 334.01.03f11 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f11/WebDriver-334.01.03f11.pkg
13F1808 334.01.03f10 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f10/WebDriver-334.01.03f10.pkg
13F1712 334.01.03f09 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f09/WebDriver-334.01.03f09.pkg
13F1603 334.01.03f08 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f08/WebDriver-334.01.03f08.pkg
13F1507 334.01.03f07 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f07/WebDriver-334.01.03f07.pkg
13F1134 334.01.03f06 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f06/WebDriver-334.01.03f06.pkg
13F1112 334.01.03f05 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f05/WebDriver-334.01.03f05.pkg
13F1096 334.01.03f04 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f04/WebDriver-334.01.03f04.pkg
13F1077 334.01.03f03 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f03/WebDriver-334.01.03f03.pkg
13F1066 334.01.03f02 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f02/WebDriver-334.01.03f02.pkg
13F34 334.01.03f01 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.03f01/WebDriver-334.01.03f01.pkg
13E28 334.01.02f02 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.02f02/WebDriver-334.01.02f02.pkg
13D65 334.01.01f01 41.0 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/334.01.01f01/WebDriver-334.01.01f01.pkg
13C1021 331.01.01f04 40.9 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/331.01.01f04/WebDriver-331.01.01f04.pkg
13C64 331.01.01f02 40.9 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/331.01.01f02/WebDriver-331.01.01f02.pkg
12F2560 313.01.04f06 22.7 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.04f06/WebDriver-313.01.04f06.pkg
12F2542 313.01.04f05 22.7 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.04f05/WebDriver-313.01.04f05.pkg
12F2518 313.01.04f04 22.7 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.04f04/WebDriver-313.01.04f04.pkg
12F2501 313.01.04f02 22.7 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.04f02/WebDriver-313.01.04f02.pkg
12F45 313.01.04f01 22.7 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.04f01/WebDriver-313.01.04f01.pkg
12F37 313.01.03f01 22.6 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.03f01/WebDriver-313.01.03f01.pkg
12E55 313.01.02f01 22.6 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.02f01/WebDriver-313.01.02f01.pkg
12D78 313.01.01f03 22.6 MB com.nvidia.web-driver http://us.download.nvidia.com/Mac/Quadro_Certified/313.01.01f03/WebDriver-313.01.01f03.pkg
0. 本站所有资源解压密码均为 heipg.cn
1. 本站资源收集于网络,仅做学习和交流使用,请于下载后24小时内删除。如果你喜欢我们推荐的软件,请购买正版支持作者。
2. 如有无法下载的链接,联系:admin#heipg.cn,或到QQ群进行反馈,我们将及时进行处理。
3. 本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除,联系方式:admin#heipg.cn,我们将第一时间配合处理!
扫描QQ二维码加入【黑苹果星球交流群】

黑苹果星球 » MacOS最新NVIDIA显卡驱动下载

发表评论